Tebligat Kanunu

3185
TEBLİGAT KANUNU(1)
Kanun Numarası : 7201
Kabul Tarihi : 11/2/1959
Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 19/2/1959 Sayı : 10139
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 40 Sayfa : 147
Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız “Yürürlükteki
Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı”, Cilt: 1 Sayfa: 505

Bu Kanun ile ilgili tüzük için, “Tüzükler Külliyatı” nın kanunlara
göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
BİRİNCİ BAP
Umumi Hükümler
BİRİNCİ FASIL
Kanunun Şümulü
Tebligatın yapılması:(2)(3)
Madde 1 – (Değişik: 11/1/2011-6099/1 md.)
Kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa
ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde
yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar,
(IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile vakıf yükseköğretim kurumları, il özel
idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak elektronik
ortam da dâhil tüm tebligat, bu Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
veya memur vasıtasıyla yapılır.
Tebligatın memur vasıtasiyle yapılması:
Madde 2 – (Değişik birinci fıkra: 6/6/1985-3220/2 md.) Diğer kanunlarda özel hüküm
bulunması halinde veya tehirinde zarar umulan işlerde veya aynı yerde bulunan 1 inci maddede
yazılı daire ve müesseseler arasında veya bu daire ve müesseselerde bulunan şahıslara yapılacak
tebligat, kendi memurları veya mahalli mülkiye amirinin emriyle zabıta vasıtasıyla yaptırılır.
Zor kullanılmasını gerektiren veya hazırlık tahkikatına taallük eden vazifelerini zabıta
tarafından yapılacağına dair olan hükümlerle bu kanunun ikinci babında yazılı hususi hükümler
mahfuzdur.
_________________
(1) 19/3/2003 tarihli ve 4829 sayılı Kanunla, Kanun metninde geçen “Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi”,
“Cumhuriyet Müddeiumumiliği”, “Hariciye Vekâleti” ve “Jandarma Umum Kumandanlığı” ibareleri sırasıyla
“Posta ve Telgraf Teşkilâtı Genel Müdürlüğü”, “Cumhuriyet Başsavcılığı”, “Dışişleri Bakanlığı”
ve “Jandarma Genel Komutanlığı” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) 11/1/2011 tarihli ve 6099 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle, bu maddede yer alan elektronik ortamda
tebligata ilişkin hükmün sözkonusu Kanunun yayımı tarihi olan 19/1/2011 ‘den bir yıl sonra yürürlüğe
girmesi hüküm altına alınmıştır.
(3) 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasına “sosyal
güvenlik kurumları ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “vakıf yükseköğretim kurumları,” ibaresi eklenmiştir.
3186
Ücret tarifesi:
Madde 3 – (Değişik : 6/6/1985-3220/3 md.)
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünin bu Kanuna göre yapacağı işlerden dolayı
alacağı ücretler, bu işletme tarafından ayrı bir tarife ile tespit ve tayin edilir.
Memur vasıtasiyle tebliğlerde zaruri masraflar:
Madde 4 – (Değişik birinci fıkra: 6/6/1985-3220/4 md.) 6245 sayılı Harcırah Kanununun
49 uncu maddesine göre tazminat alan memur ve hizmetliler dışındaki memurlar vasıtasıyla,
bu Kanun mucibince yaptırılacak tebligatlar için tebligat yapana verilecek zaruri masrafların
miktarı
kendisine tebliğ yapılacak şahsın bulunduğu yerin mesafesine nazaran her mali yılbaşında il idare
heyetleri tarafından o ilin gerek merkez, gerekse bağlı ilçeleri için ayrı ayrı tesbit olunur.
Yukarıki fıkraya göre kendilerine zaruri masraf verilen memurlara yaptıkları tebliğ dolayısiyle
6245 sayılı kanun mucibince ayrıca harcırah verilmez.
Ücret ve masrafın peşin ödenmesi:
Madde 5 – Tarifede yazılı PTT ücretlerini veya dördüncü madde mucibince verilecek
zaruri masrafları, hilafına bir hüküm bulunmadıkça tebliğin yapılmasını istiyen peşin olarak öder.
Tebliği çıkaracak merci tarafından tayin olunan mehil içinde gerekli masrafı vermiyen,
talebinden sarfınazar etmiş addolunur. Zaruri sebeplerden dolayı bu mehle riayetsizlik halinde
yeni bir mehil verilir.
Tebliğ evrakının zıyaı halinde masraflar:
Madde 6 – PTT İşletmesi (…)(1) mücbir haller dışında her hangi bir sebeple zıyaa uğrıyan
tebliğ evrakının yeniden tanzim ve tebliği için gerekli masraflar, Posta Kanununun taahhütlü
müraselata mütaallik hükümlerine göre ödenir.
Telgraf servisinde zıya veya gecikme vukuunda Telgraf ve Telefon Kanunu hükümleri
tatbik olunur.
Uçak, telgraf ve diğer vasıtalarla tebligat ve ücretleri:
Madde 7 – Tebligat uçakla veya postada kullanılan diğer seri veya hususi vasıtalarla veya
muhtelif işaretli telgraflarla da yaptırılabilir.
Tebliğin bu vasıtalardan hangisiyle yapılacağı alakalının talebi üzerine veya re’sen mahkeme
reisi, hakim veya tebliği yaptıracak diğer merciler tarafından tensip edilir. Bu takdirde
bunlara ait ücretler, PTT ücretleri tarifesine göre bu vasıtalarla tebliği istiyenden tebliğ ücretinden
ayrı olarak alınır.
______________
(1) Bu fıkrada yer alan “memurlarının kusur veya ihmali yüzünden veya” ibaresi, 19/3/2003 tarihli ve 4829
sayılı Kanunla madde metninden çıkarılmıştır.
3186-1
Elektronik tebligat:(1)
Madde 7/a – (Ek : 11/1/2011-6099/2 md.)
Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen
kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir.
Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla
tebligat yapılması zorunludur.(2)
Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple
yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.
Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci
günün sonunda yapılmış sayılır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
İKİNCİ FASIL
Tebligat Esasları
Tebliğ evrakının nüshaları ve makbuz verilmesi:
Madde 8 – Tebliğ olunacak her nevi evrak, biri dosyasında konulmak ve diğeri tebliğ
edilecek kimselere verilmek üzere lüzumu kadar nüshadan terekküp eder. Bu nüshalarda iş sahibi
veya vekilinin imzası bulunur.
Tebliğ olunmak üzere salahiyetli mercilere verilecek evrakın her nüshasına bu mercilerce,
verildiği tarih yazılır ve istenirse makbuz verilir.
Her nevi evrakın tebliğine ve davetiyelere ait tebliğ mazbataları dosyasına konur.
Davetiyenin ihtiva edeceği kayıtlar:
Madde 9 – Davetiye aşağıdakı kayıtları ihtiva eder:
1. Tarafların ve varsa kanuni temsilci ve vekillerinin ad ve soyadları ile ikametgah veya
mesken yahut iş adreslerini,
2. Anlaşılacak şekilde kısaca tebliğin mevzuunu,
3. Davet edilen şahsın hangi mercide ve hangi gün ve saatte hazır bulunması lazımgeldiğini
ve bu merciin yerini,
______________
(1) Bu maddenin 7101 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girecek metni için
15/3/2018 tarihli ve 30361 sayıı Resmî Gazete’ye bakınız.
(2) 11/1/2011 tarihli ve 6099 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle, bu fıkranın, sözkonusu Kanunun yayımı
tarihi olan 19/1/2011 ‘den iki yıl sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır.
3187
4. Kanunlarına göre davetiye ve celpnamelere derci icabeden sair hususları,
5. Davetiyeyi çıkaran merciin mührünü ve mahkeme başkatibinin ve diğer mercilerde
salahiyetli memurun imzasını.
Bilinen adreste tebligat:
Madde 10 – Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılır.
(Ek fıkra: 11/1/2011-6099/3 md.) Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının
anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim
yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.
Şu kadar ki; kendisine tebliğ yapılacak şahsın müracaatı veya kabulü şartiyle her yerde
tebligat yapılması caizdir.
Vekile ve kanuni mümesile tebligat:
Madde 11 – (Değişik birinci fıkra : 6/6/1985 – 3220/5 md.) Vekil vasıtasıyla takip
edilen işlerde tebligat vekile yapılır. Vekil birden çok ise bunlardan birine tebligat yapılması
yeterlidir. Eğer tebligat birden fazla vekile yapılmış ise, bunlardan ilkine yapılan tebliğ tarihi asıl
tebliğ tarihi sayılır. Ancak, Ceza Muhakemeleri Usulu Kanununun, kararların sanıklara tebliğ
edilmelerine ilişkin hükümleri saklıdır.
(Ek ikinci fıkra: 11/1/2011-6099/4 md.) Avukat tarafından takip edilen işlerde, avukatın
bürosunda yapılacak tebligatlar, resmî çalışma gün ve saatleri içinde yapılır.
Kanuni mümessilleri bulunanlara veya bulunması gerekenlere yapılacak tebligat kanunlara
göre bizzat kendilerine yapılması icabetmedikçe bu mümessillere yapılır.
Hükmi şahıslara ve ticarethanelere tebligat:
Madde 12 –Hükmi şahıslara tebliğ, salahiyetli mümessillerine, bunlar birden ziyade ise,
yalnız birine yapılır.
Bir ticarethanenin muamelelerinden doğan ihtilaflarda, ticari mümessiline yapılan tebliğ
muteberdir.
Hükmi şahısların memur ve müstahdemlerine tebligat:
Madde 13 – Hükmi şahıslar namına kendilerine tebliğ yapılacak kimseler her hangi bir
sebeple mütat iş saatlerinde iş yerinde bulunmadıkları veya o sırada evrakı bizzat alamıyacak bir
halde oldukları takdirde tebliğ, orada hazır bulunan memur veya müstahdemlerinden birine yapılır.

Askeri şahıslara tebligat:
Madde 14 – Astsubaylar hariç olmak üzere erata yapılacak tebliğler, kıta kumandanı ve
müessese amiri gibi en yakın üste yapılır.
Yukarıki fıkrada yazılı olanların haricindeki askeri şahıslara birlik veya müessesede tebligat
yapılması icabeden ahvalde, tebliğin yapılmasını nöbetçi amiri veya subayı temin eder. Bunlar
tarafından muhatabın derhal bulundurulması veya tebliğin temini mümkün olmazsa tebliğ kendilerine
yapılır.
Sefer hali:
Madde 15 – Sefer halinde olan birlik veya müesseseye mensup askeri şahıslara tebligat,
bağlı bulundukları Kara, Deniz veya Hava kuvvetleri kumandanlıkları vasıtasiyle yapılır.
3188
Aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçiye tebligat:
Madde 16- (Değişik: 19/3/2003-4829/2 md.)
Kendisine tebliğ yapılacak şahıs adresinde bulunmazsa tebliğ kendisi ile aynı konutta
oturan kişilere veya hizmetçilerinden birine yapılır.
Belli bir yerde veya evde meslek ve sanat icrası:
Madde 17 – Belli bir yerde devamlı olarak meslek veya sanatını icra edenler, o yerde
bulunmadıkları takdirde tebliğ aynı yerdeki daimi memur veya müstahdemlerinden birine, meslek
veya sanatını evinde icra edenlerin memur ve müstahdemlerinden biri bulunmadığı takdirde aynı
konutta oturan kişilere veya hizmetçilerinden birine yapılır.(1)
Otel, hastane, fabrika ve mektep gibi yerlerde tebligat:
Madde 18 – Tebliğ yapılacak şahıs otel, hastane, tedavi veya istirahat evi, fabrika, mektep,
talebe yurdu gibi içine serbestçe girilemiyen veya arananın kolayca bulunması mümkün
olmıyan bir yerde bulunuyorsa, tebliğin yapılmasını o yeri idare eden veya muhatabın bulunduğu
kısmın amiri temin eder. Bunlar tarafından muhatabın derhal buldurulması veya tebliğin temini
mümkün olmazsa, tebliğ kendilerine yapılır.
Mevkuf ve mahkümlara tebligat:
Madde 19 – Mevkuf ve mahkümlara ait tebliğlerin yapılmasını, bunların bulunduğu
müessese müdür veya memuru temin eder.
Muhatabın muvakkaten başka yere gitmesi:
Madde 20 – (Değişik : 6/6/1985 – 3220/6 md.)
13, 14, 16, 17 ve 18 inci maddelerde yazılı şahıslar, kendisine tebliğ yapılacak kimsenin
muvakkaten başka yere gittiğini belirtirlerse; keyfiyet ve beyanda bulunanın adı ve soyadı tebliğ
mazbatasına yazılarak altı beyan yapan tarafından imzalanır ve tebliğ memuru tebliğ evrakını bu
kişilere verir. Bu kişiler tebliğ evrakını kabule mecburdurlar. Kendisine tebliğ yapılacak kimsenin
muvakkaten başka bir yere gittiğini belirten kimse, beyanını imzadan imtina ederse, tebliğ eden
bu beyanı şerh ve imza eder. Bu durumda ve tebliğ evrakının kabulden çekinme halinde tebligat,
21 inci maddeye göre yapılır. (Değişik son cümle: 19/3/2003-4829/4 md.) Bu maddeye göre
yapılacak tebligatlarda tebliğ, tebliğ evrakının 13, 14, 16, 17 ve 18 inci maddelerde yazılı kişilere
verildiği tarihte veya ihbarname kapıya yapıştırılmışsa bu tarihten itibaren onbeş gün sonra yapılmış
sayılır. (2)
_________________
(1) Maddede geçen “birlikte oturan ailesi efradından“ ibaresi, 19/3/2003 tarihli ve 4829 sayılı Kanunla
“aynı konutta oturan kişilere” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) 19/3/2003 tarihli ve 4829 sayılı Kanunla, 20 nci maddedeki “hüviyeti” ibaresi, “adı ve soyadı” olarak
değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
3188-1
Tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina:
Madde 21 – (Değişik : 6/6/1985 – 3220/7 md.)
Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek
kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ
memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta
amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden
ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama
halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından
birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih,
tebliğ tarihi sayılır. (1)
(Ek fıkra: 11/1/2011-6099/5 md.) Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki
adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi,
tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut
zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva
eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı
tarih, tebliğ tarihi sayılır.
(Ek: 19/3/2003-4829/5 md.) Muhtar, ihtiyar heyeti azaları, zabıta amir ve memurları yukarıdaki
fıkralar uyarınca kendilerine teslim edilen evrakı kabule mecburdurlar. (2)
Yaş ve ehliyet şartı:
Madde 22 – Muhatap yerine kendisine tebliğ yapılacak kimsenin görünüşüne nazaran onsekiz
yaşından aşağı olmaması ve bariz bir surette ehliyetsiz bulunmaması lazımdır. (1)
Tebliğ mazbatası:
Madde 23 – Tebliğ bir mazbata ile tevsik edilir. Bu mazbatanın:
1. Tebliği çıkaran merciin adını,
2. Tebliği istiyen tarafın adını, soyadını ve adresini,
3. Tebliğ olunacak şahsın adını, soyadını ve adresini,
4. Tebliğin mevzuunu,
5. Tebliğin kime yapıldığını ve tebliğ muhatabından başkasına yapılmış ise o kimsenin
adını, soyadını, adresini ve 22 nci madde gereğince tebellüğe ehil olduğunu,
________________
(1) 19/3/2003 tarihli ve 4829 sayılı Kanunla, 21 inci maddedeki “zabıta amir ve memuruna” ibaresi, “zabıta
amir veya memurlarına”; 22 nci maddedeki “onbeş” ibaresi de, “onsekiz” olarak değiştirilmiş ve metne
işlenmiştir.
(2) 11/1/2011 tarihli ve 6099 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “fıkra” ibaresi “fıkralar”
olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
3188-2
6. Tebliğin nerede ve ne zaman yapıldığını,
7. 21 inci maddedeki durumun tahaddüsü halinde bu hususlara mütaallik muamelenin
yapıldığını, adreste bulunmama ve imtina için gösterilen sebebi, (1)
8. (Ek: 11/1/2011-6099/6 md.) Tebligatın adres kayıt sistemindeki adrese yapılması
durumunda buna ilişkin kaydı, (1)
9. (Değişik: 19/3/2003-4829/7 md.) Tebliğ evrakı kime verilmiş ise onun imzası ile tebliğ
memurunun adı, soyadı ve imzasını, (1)
İhtiva etmesi lazımdır.
İmza edemiyecek durumda olmak:
Madde 24 – Kendisine tebliğ yapılacak kimse imza edecek kadar yazı bilmez veya imza
edemiyecek durumda bulunursa, komşularından bir kişi huzurunda sol elinin baş parmağı bastırılmak
suretiyle tebliğ yapılır.
Sol elinin baş parmağı bulunmıyan kimsenin, aynı elinin diğer bir parmağı ve sol eli
yoksa sağ elinin baş parmağı ve bu da mevcut değilse diğer parmaklarından biri bastırılır.
Tebliğ yapılacak kimsenin iki eli de yoksa tebliğ evrakı kendisine verilir.
Yukardaki fıkralarda yazılı hallerde keyfiyet, tebliğ mazbatasında tasrih edilir ve hazır
bulunan şahsa da imza ettirilir.
Okur yazar bir komşu bulunmaz veya bulunan komşu imzadan imtina ederse, tebliğ memuru
o mahalle veya köyün muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birini veyahut bir zabıta memurunu,
tebliğ sırasında hazır bulunmak üzere davet eder ve tebligat bunların huzurunda yapılır.
Yabancı memlekette tebligat usulü:
Madde 25 – Yabancı memlekette tebliğ o memleketin salahiyetli makamı vasıtasiyle
yapılır. Bunun için anlaşma veya o memleket kanunları müsait ise, o yerdeki Türkiye siyasi memuru
veya konsolosu tebligat yapılmasını salahiyetli makamdan ister.
(Mülga: 19/3/2003-4829/18 md.)
Yabancı memleketlerde bulunan kimselere tebliğ olunacak evrak, tebligatı çıkaran merciin
bağlı bulunduğu vekalet vasıtasiyle Dışişleri Bakanlığıne, oradan damemuriyet havzası nazarı
itibara alınarak ilgili Türkiye Elçiliğine veya Konsolosluğuna gönderilir.
(Ek : 6/6/1985 – 3220/8 md.) Şu kadar ki, Dışişleri Bakanlığının aracılığına lüzum görülmeyen
hallerde tebligat evrakı, ilgili Bakanlıkça doğrudan doğruya o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine
veya Başkonsolosluğuna gönderilebilir.
Siyasî temsilcilik aracılığıyla yabancı ülkedeki Türk vatandaşlarına tebligat:
Madde 25/a- (Ek: 19/3/2003-4829/8 md.)
Yabancı ülkede kendisine tebliğ yapılacak kimse Türk vatandaşı olduğu takdirde tebliğ o
yerdeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu aracılığıyla da yapılabilir.
Bu hâlde bildirimi Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu veya bunların görevlendireceği
bir memur yapar.
–––––––––––––––
(1) 11/1/2011 tarihli ve 6099 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle, birinci fıkranın (7) numaralı bendinde yer
alan “yapıldığını” ibaresi “yapıldığını, adreste bulunmama” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya (8) numaralı
bent eklenmiş ve diğer bent numarası buna göre teselsül ettirilmiştir.
3189
Tebliğin konusu ile hangi merci tarafından çıkarıldığı bilgilerinin yer aldığı ve otuz gün
içinde başvurulmadığı takdirde tebliğin yapılmış sayılacağı ihtarını içeren bildirim, muhataba o
ülkenin mevzuatının izin verdiği yöntemle gönderilir.
Bildirimin o ülkenin mevzuatına göre muhataba tebliğ edildiği belgelendirildiğinde, tebliğ
tarihinden itibaren otuz gün içinde Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna başvurulmadığı
takdirde tebligat otuzuncu günün bitiminde yapılmış sayılır. Muhatap Türkiye Büyükelçiliği veya
Konsolosluğuna başvurduğu takdirde tebliğ evrakını almaktan kaçınırsa bu hususta düzenlenecek
tutanak tarihinde tebliğ yapılmış sayılır. Evrak bekletilmeksizin merciine iade edilir.
(Ek fıkra: 11/1/2011-6099/7 md.) Bu maddeye göre kazaî merciler tarafından çıkarılacak
tebligatta, tebliğ evrakı doğrudan o yerdeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna gönderilebilir.
Türkiye’deki elçilik veya konsolosluklardan tevdi olunan tebligat evrakı:
Madde 26 – Anlaşmalar hükümleri ve mütekabiliyet esasları mahfuz kalmak şartiyle,
Türkiye’de mukim yerli ve yabancı şahıslara tebliğ edilmek üzere ecnebi bir memleketin
elçiliğinden veya havzasında bulunduğu valilik kanalı ile konsolosluğundan Dışişleri Bakanlığıne
tevdi olunan evrak, ilgili vekalet kanalı ile salahiyetli mercie gönderilir ve tebliğ muamelesinin
ifasını mütaakıp tasdikli olarak aynı yollardan iade edilir.
Yabancı memlekette Türk memurlarına ve askeri şahıslarına tebligat:
Madde 27 – Yabancı bir memlekette resmi bir vazife ile bulunan Türk memurlarına
tebligat, Dışişleri Bakanlığı vasıtasiyle yapılır.
Yabancı memleketlerde bulunan askeri şahıslara yapılacak tebligat bağlı bulundukları
Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Kumandanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı vasıtasiyle yapılır.
İlanen tebligat:
Madde 28 – Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır.
Yukarıki maddeler mucibince tebligat yapılamıyan ve ikametgahı, meskeni veya iş yeri de
bulunamıyan kimsenin adresi meçhul sayılır.
Adresin meçhul olması halinde keyfiyet tebliğ memuru tarafından mahalle veya köy
muhtarına şerh verdirilmek suretiyle tesbit edilir. (Değişik ikinci cümle: 19/3/2003-4829/9 md.)
Bununla beraber tebliği çıkaran merci, muhatabın adresini resmî veya hususi müessese ve dairelerden
gerekli gördüklerine sorar ve zabıta vasıtasıyla tahkik ve tespit ettirir.
Yabancı memleketlerde oturanlara ilanen tebligat yapılmasını icabettiren ahvalde tebliği
çıkaran merci, tebliğ olunacak evrak ile ilan suretlerini yabancı memlekette bulunan kimsenin
malüm adresine ayrıca iadeli taahhütlü mektupla gönderir ve posta makbuzunu dosyasına koyar.
İlan şekli: (1)
Madde 29 – İlan suretiyle tebliğ, tebliği çıkartacak merciin mucip sebep beyaniyle vereceği
karar üzerine aşağıdaki şekilde yapılır.
1. İlan alakalının ıttılaına en emin bir şekilde vasıl olacağı umulan ve varsa (…) (1) tebliği
çıkaran merciin bulunduğu yerde intişar eden birer gazetede ve ayrıca elektronik ortamda yapılır.
2. Tebliğ olunacak evrak ve ilan sureti, tebliği çıkaran merciin herkesin kolayca görebileceği
bir yerine de asılır.
––––––––––––––––
(1) 11/1/2011 tarihli ve 6099 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı
bendinde yer alan “ayrıca” ibaresi metinden çıkarılmış ve aynı bentte yer alan “gazetede” ibaresi “gazetede
ve ayrıca elektronik ortamda” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
3190
(Değişik : 6/6/1985 – 3220/9 md.) Merci, icabına göre ikinci defa ilan yapılmasına karar
verebilir. İki ilan arasındaki müddet bir haftadan aşağı olamaz. Gerekiyorsa ikinci ilan, yabancı
memleket gazeteleriyle de yaptırılabilir.
İlanın ihtiva edeceği kayıtlar:
Madde 30 – İlanda, alakalıların ad ve soyadları, işleri, ikametgah veya mesken yahut iş
yerleri, tebliğ olunacak evrak muhteviyatının hulasası, tebliğin anlaşılabilecek şekilde mevzuu,
sebebi, ilanın hangi merciden verildiği, ilan daveti tazammun ediyorsa nerede ve ne için, hangi
gün ve saatte hazır bulunulacağı yazılmak lazımdır.
İlanen tebligatta tebliğ tarihi:
Madde 31 – (Değişik : 6/6/1985 – 3220/10 md.)
İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılır.İlanen tebliğe
karar veren merci, icabına göre daha uzun bir müddet tayin edebilir. Ancak, bu süre 15 günü
geçemez.
Usulüne aykırı tebliğin hükmü:
Madde 32 – Tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğe muttali olmuş ise
muteber sayılır.
Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi addolunur.
Resmi ve adli tatil günlerinde tebligat:
Madde 33 – (Değişik : 6/6/1985 – 3220/11 md.)
Resmi ve adli tatil günlerinde de tebligat caizdir.
İKİNCİ BAP
Hususi Hükümler
BİRİNCİ FASIL
Kazai tebligat
Şümulü:
Madde 34 – Bu fasıl hükümleri adli ve idari kaza mercilerince yapılacak tebligat işlerinde
tatbik olunur. (1)
(Ek: 19/3/2003-4829/10 md.) Yukarıdaki fıkra gereğince yapılacak tebligatlara ilişkin
giderler 5 inci maddeye göre ödenir. Verilen süreye rağmen ödenmeyen tebligat gideri dava dilekçesinin
tebliğine ilişkin ise Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 409 uncu maddesi uyarınca
işlem yapılır. Diğer hallerde tebligat konusu talepten vazgeçilmiş sayılır.
Adres değiştirmenin bildirilmesi mecburiyeti:
Madde 35 – Kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış
olan kimse, adresini değiştirirse, yenisini hemen tebliği yaptırmış olan kaza merciine bildirmeye
mecburdur. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese yapılır.
(Değişik fıkra: 11/1/2011-6099/9 md.) Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve
adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın
bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır.
(Değişik: 19/3/2003-4829/11 md.) Bundan sonra eski adrese çıkarılan tebliğler muhataba
yapılmış sayılır.
–––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 32 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “adli, idari ve askeri”
ibaresi “adli ve idari” şeklinde değiştirilmiştir.
3191
(Ek : 6/6/1985-3220/12 md.; Değişik fıkra: 11/1/2011-6099/9 md.) Daha önce tebligat
yapılmamış olsa bile, tüzel kişiler bakımından resmî kayıtlardaki adresleri esas alınır ve bu madde
hükümleri uygulanır.
(Ek fıkra: 11/1/2011-6099/9 md.) Daha önce yurt dışındaki adresine tebligat yapılmış
Türk vatandaşı, yurt dışı adresini değiştirir ve bunu tebliğ çıkaran mercie bildirmez, adres kayıt
sisteminden de yerleşim yeri adresi tespit edilemezse, bu kişinin yurt dışında daha önce tebligat
yapılan adresine Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğunca 25/a maddesine göre gönderilen
bildirimin adrese ulaştığının belgelendiği tarihten itibaren otuz gün sonra tebligat yapılmış sayılır.
Celse esnasında veya kalemde tebligat: (1)
Madde 36 – (Değişik: 11/1/2011-6099/10 md.)
Celse esnasında veya kalemde, soruşturmaya, davaya ya da takibe ait evrakın, taraflara,
ilgili üçüncü kişilere, katılana veya vekillerine tutanağa geçirilmek suretiyle veya imza karşılığında,
tebliğ konusu belirtilerek tevdii, tebliğ hükmündedir. Bu durumda ayrıca tebliğ mazbatası
düzenlenmesi gerekmez ve masraf da alınmaz.
Avukat katiplerine ve stajyerlerine tebligat:
Madde 37 – Celse esnasında kazai merci tarafından sıfatları tesbit edilen avukat katiplerine
ve stajyerlerine mütaakip celse gün ve saatinin bildirilmesi avukata tebliğ hükmündedir.
Vekillerin yekdiğerine tebligat yapması:
Madde 38 – Vekil vasıtasiyle takibedilen davalarda, vekiller makbuz mukabilinde yekdiğerine
tebligat yapabilirler.
Tebellüğ edecek şahsın hasım olması:
Madde 39 – Bu kanun hükümlerine göre kendilerine tebliğ yapılması caiz olan kimselerin
o davada hasım olarak alakaları varsa muhatap namına kendilerine tebliğ yapılamaz.
Tebligata ait kararların müstaceliyeti:
Madde 40 – (Değişik : 6/6/1985-3220/13 md.)
Tebligata ait kararlar, muayyen celse beklenmeden verilir.
Memur vasıtasiyle tebligat: (2)
Madde 41 – (Değişik : 6/6/1985-3220/14 md.)
Adli ve idari kaza mercileri ile diğer adalet daireleri re’sen veya talep halinde işin mahiyetine
göre, dairelerinde çalışan memurlar vasıtasıyla tebligat yapılmasına karar verebilirler.
–––––––––––––
(1) Bu madde başlığı “Celse esnasında tebligat:” iken, 11/1/2011 tarihli ve 6099 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 32 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “Adli, idari ve askeri”
ibaresi “Adli ve idari” şeklinde değiştirilmiştir.
3192
Müstacel hallerde tebligat:
Madde 42 – (Mülga : 6/6/1985-3220/21 md.)
Cumhuriyet Başsavcılığına tebligat:
Madde 43 – Cumhuriyet Başsavcılığına yapılacak tebligat, tebliğ olunacak varaka aslının
kendisine gösterilmesiyle olur. Bu tebliğ bir mehile başlangıç olacaksa, Cumhuriyet Müddeiumumisi
gösterildiği günü varakanın aslına işaret ve imza eder.
Askeri kazada tebligat:
Madde 44 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/32 md.)
İKİNCİ FASIL
İdari Tebligat
Şümulü:
Madde 45 – Kazai ve mali tebligatın dışında kalan tebligat, idari tebligattır.
PTT Teşkilatı olmaması:
Madde 46 – (Mülga : 6/6/1985-3220/21 md.)
Müteaddit şahsın mümessiline tebligat:
Madde 47 – Birden ziyade şahsı temsil eden kimseye tebliğ olunacak evrakın ancak bir
nüshası verilir. Şu kadar ki, yalnız evrakı tebellüğ için tevkil olunan kimseyi temsil ettiği şahısların
adedi kadar nüsha verilmek lazımdır.
Gümrük ve inhisar işlerinde tebligat:
Madde 48 – Gümrük ve inhisar işlerinde, kendi kanunlarının imkan verdiği hallerde
muamelenin cereyan ettiği yerde hazır bulunan alakalıya tebligat memur vasıtasiyle yapılır.
Tapu idarelerince yapılacak tebligat:
Madde 49 – (Değişik: 11/1/2011-6099/11 md.)
Tapuda kayıtlı taşınmazların veya miras, istimlak, cebrî icra veya mahkeme ilâmı ile iktisapta
bulunan hak sahipleri, adreslerini ve değiştirdikleri takdirde yenisini, bulundukları
yerin tapu idaresine bildirmeye mecburdur. Davetiye veya tebliğ evrakı, bu suretle bilinen son
adrese gönderilir. Hak sahiplerinin adres bildirmemeleri hâlinde adres kayıt sistemindeki adresleri
tebligat adresleri olarak kabul edilir.
3193
ÜÇÜNCÜ FASIL
Mali Tebligat
Divanı Muhasebat tarafından yapılacak tebligat:
Madde 50 – Divanı Muhasebatça yapılacak tebligat, tebliğ yapılacak şahıslardan merkez
teşkilatında vazifeli bulunanlara, bağlı oldukları daireler, bunların haricinde kalanlara mahalli
mülkiye amiri vasıtasıyla yaptırılır
Adresin tesbit olunamaması veya tebellüğden imtina hallerinde tebligat, bu kanunun
umumi hükümleri dairesinde yapılır.
Diğer mali tebligat:
Madde 51 – Mali tebliğler, kendi kanunlarında sarahat bulunmıyan hallerde, bu kanunun
umumi hükümlerine tevfikan yapılır.
ÜÇÜNCÜ BAP
Cezai Hükümler
Kanunu tatbik ile mükellef olanların işliyecekleri suçlar:
Madde 52 – (Değişik birinci fıkra : 23/1/2008-5728/251 md.) Bu Kanunun tatbikinde
vazifeli bulunan memur ve hizmetliler ile mahalle, köy muhtar ve ihtiyar heyeti ve meclisi azaları
işledikleri suçlar ile kendilerine karşı işlenen suçlardan dolayı, Türk Ceza Kanununun kamu
görevlisine ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır.
Yukardaki fıkra hükmüne göre yapılacak takibat inzıbati ceza tatbikına mani değildir.
Yanlış adres bildirmek:
Madde 53 – (Değişik : 23/1/2008-5728/252 md.)
Bu Kanun mucibince tebligat yapılması gereken hallerde bir kimse kendisine veya başkasına
ait isim veya adresi yanlış olarak bildirir ise fail hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis
cezasına hükmolunur.
Tebliğ evrakının muhatabına verilmemesi ve tebligatı kabulden kaçınma:
Madde 54 – (Değişik birinci fıkra: 23/1/2008-5728/253 md.) Muhatap namına kendilerine
tebligat yapılan kimseler tebliğ evrakını muhataplarına en kısa zamanda vermedikleri ve
bundan gecikme veya zarar vukua geldiği takdirde bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
Kendisine yapılması gereken tebligatı almayan muhatap ile muhatap adına tebligatı kabule
mecbur olup da tebligatı kabul etmeyenler hakkında da yukarıda belirtilen cezalar uygulanır.
Yalan beyan:
Madde 55 – (Değişik birinci fıkra : 23/1/2008-5728/254 md.) Daha ağır bir cezayı gerektirmediği
takdirde;
a) Kendisi hakkında tebliğ memuruna yalan beyanda bulunan muhatap,
b) Muhatap namına kendisine tebligat yapılabilecek olup da, bu Kanunun tatbiki dolayısıyla
tebliğ memuruna muhatap hakkında yalan beyanda bulunan kişi,
c) Muhatap olmadığı veya muhatap namına tebellüğ etmeye yetkisi bulunmadığı halde
tebliğ memuruna hüviyet ve sıfatı hakkında yalan beyanda bulunarak tebliğ evrakını alan kimse,
her bir bentte tanımlanan fiil dolayısıyla bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
3194
Yukarıki bentlerde yazılı hallerde bir gecikme veya umumi veyahut hususi bir zarar husule
gelirse fail hakkında ayrıca (a) ve (b) bentlerindeki fiiller için üç aydan bir yıla ve (c) bendindeki
fiil için bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası hükmolunur.
Tebliğ evrakının taliki ile ilgili suçlar:
Madde 56 – (Değişik : 23/1/2008-5728/255 md.)
Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ evrakının veya ihbarnamenin talikine karşı koyanlar
ile talik edilen bu kabil evrakı bulunduğu yerden koparan, imha eden veya okunamaz hale getirenler
hakkında, üç aydan bir yıla kadar hapis ve yirmibeş günden yüzelli güne kadar adlî para cezasına
hükmolunur.
Tebliğ memurları aleyhine işlenen suçlar:
Madde 57 – (Mülga : 23/1/2008-5728/578 md.)
DÖRDÜNCÜ BAP
Müteferrik Hükümler
Tebliğin vaktinde yapılmaması:
Madde 58 – Tebliğ vaktinde yapılmaz veya tebliğ mazbatası muayyen zamanda gelmezse
alakalı merci keyfiyeti mahalli PTT merkezine bildirir.
3195
Bu merkez şikayet mevzuu olan evrakın, ne muamele gördüğünü tetkik ve icabederse
mevrit merkezinden tahkik ve takibeder.
Bunların neticesi mahalli PTT merkezi ve icabında Umum Müdürlük tarafından mümkün
olduğu kadar kısa bir zamanda alakalı mercie bildirilir.
Tebliğ mazbatalı kapalı zarf:
Madde 59 – Kanunun 1 İnci maddesinde yazılı mercilerden çıkarılacak tebliğ evrakı,
tebliğ mazbatalı kapalı bir zarf içinde gönderilir.
(Değişik: 19/3/2003-4829/16 md.) Davetiye, basit usulü muhakeme davetiyesi, yemin
davetiyesi bu zarfın içine konmadan da gönderilebilir.
Yönetmelik:(1)
Madde 60 – (Değişik: 11/1/2011-6099/12 md.)
Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar İçişleri, Maliye ve Ulaştırma bakanlıklarının
görüşü alınmak suretiyle, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Diğer kanunlardaki atıflar:
Madde 61 – Diğer kanunların tebligat ile ilgili olarak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa
ve adli evrakın PTT İdaresi vasıtasiyle tebliğine dair kanuna atfettiği yerlerde bu kanun
hükümleri tatbik olunur.
Kaldırılan hükümler:
Madde 62 – Bu kanunla:
1. Adli evrakın PTT İdaresi vasıtasiyle tebliğine dair olan kanun ile bu kanuna ek 4347,
4574, 4856 ve 5045 sayılı kanunlar,
2. 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası
ile 10 ncu faslının birinci kısmı,
3. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 36, 37, 38, 271 ve 274 üncü maddeleri,
4. Askeri Muhakeme Usulü Kanununun 74, 75 ve 76 ncı maddeleri,
5. Noterlik Kanununun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 75 inci maddesi,
6. Harclar Kanununun 33 üncü maddesi,
7. Diğer kanunların bu kanuna uymıyan hükümleri,
Kaldırılmıştır.
Bağımsız bölüm sahiplerine tebligat:
Ek Madde 1 – (6/6/1985 – 3220 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gelen numarasız ek
madde olup teselsül için numaralandırılmıştır.)
Kat Mülkiyeti Kanununun uygulandığı hallerde, ortak taşınmazda oturmayan her bağımsız
bölüm sahibi, apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligat yönünden geçerli olmak
üzere, Türkiye’de bir adresini yöneticiye yazılı olarak bildirmek zorundadır.
Apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligatlar bu adrese yapılır.
–––––––––––––––
(1) Bu madde başlığı “Nizamname yapılması:” iken, 11/1/2011 tarihli ve 6099 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle
metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
3196
Bağımsız bölüm sahibinin adres bildirmemesi veya yazılı olarak bildirdiği adrese tebligat
yapılamaması hallerinde, bundan sonraki bütün tebligatlar, o kişiye ait bağımsız bölümde fiilen
oturana yapılır. Tebligatın bir örneği apartman girişinde bulundurulacak ilan tahtasına asılır.
Bağımsız bölümde fiilen oturana bu şekilde yapılacak tebligat, bağımsız bölüm sahibine yapılmış
sayılır.
(Ek: 19/3/2003-4829/17 md.) Bağımsız bölümde fiilen oturan yoksa ilân tahtasına asılan
tebligat örneği bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır.
Elektronik tebligat adresinin oluşturulması:
Ek Madde 2- (Ek: 28/2/2018-7101/49 md.)(1)
Elektronik tebligat adresi, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından, 7/a maddesi
kapsamında kalan her bir gerçek kişi için kimlik numarası, tüzel kişi için ise tabi oldukları
sistem numarası esas alınmak suretiyle sadece bir tane olacak şekilde oluşturulur ve sistemde
kaydedilir.
Oluşturulan elektronik tebligat adresleri, adres sahiplerine teslim edilmek üzere, ilgili kurum,
kuruluş veya birliğe gönderilir; 7/a maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kalan kişilere ise
doğrudan teslim edilir. Bu adresler, adres sahibine teslim edildikten sonra 1 inci madde uyarınca
tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunulur.
Kurum, kuruluş veya birlikler ile gerçek veya tüzel kişilerin 7/a maddesi uyarınca elektronik
tebligat zorunluluğuna tabi olmaları veya bunlar hakkında elektronik tebligat zorunluluğunun
ortadan kalkması hâllerinde gerekli bildirimler, ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından
bir ay içinde yapılır ve bildirimi takip eden bir ay içinde Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi
tarafından gerekli işlem yapılır.
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, elektronik tebligat sisteminin yürütülmesi için
gerekli bilgi ve belgeleri ilgili kurum, kuruluş veya birliklerden ister. İlgili kurum, kuruluş veya
birlikler, talep edilen bilgi ve belgeleri Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine göndermek
zorundadır.
Teknik altyapının kurulması, tüzük hükümlerinin uygulanması:
Geçici Madde 1 – (Ek: 11/1/2011-6099/13 md.)
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili
her türlü teknik altyapıyı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde
kurarak faaliyete geçirir.
60 ıncı maddede belirtilen yönetmelik, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen altı ay
içinde hazırlanır. Anılan yönetmelik yürürlüğe girene kadar Tebligat Tüzüğünün bu Kanuna
aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
Mevzuatta, Tebligat Tüzüğüne yapılan atıflar 60 ıncı madde hükmü uyarınca çıkarılacak
yönetmeliğe yapılmış sayılır.
–––––––––––––––
(1) 7101 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi uyarınca bu madde 1/1/2019 tarihinde yürülüğe girecektir.
3197
Elektronik tebligat adreslerinin verilmesi:
Geçici Madde 2- (Ek: 28/2/2018-7101/50 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Posta ve Telgraf Teşkilatı
Anonim Şirketi, elektronik tebligat adreslerini oluşturmak amacıyla ihtiyaç duyduğu tüm bilgi ve
belgeleri;
1. İlgili kamu kurum veya kuruluşundan,
2. Mahallî idareler bakımından İçişleri Bakanlığından,
3. İlgili kamu iktisadi teşebbüsünden,
4. İlgili kamuya ait ortaklıktan,
5. Şirketler ve kooperatifler bakımından Gümrük ve Ticaret Bakanlığından,
6. İlgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veya üst kuruluşundan,
7. Türkiye Noterler Birliğinden,
8. Türkiye Barolar Birliğinden,
ister.
İlgili kurum, kuruluş veya birlik, talep edilen bilgileri bir ay içinde Posta ve Telgraf Teşkilatı
Anonim Şirketine bildirmek zorundadır. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, elektronik
tebligat adreslerini, bu bilgileri esas almak suretiyle üç ay içinde oluşturur.
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi oluşturulan elektronik tebligat adreslerini, adres
sahiplerine teslim edilmek üzere, ilgili kurum, kuruluş veya birliğe gönderir ve teslim işlemi
gerçekleştikten sonra bu adresleri, 1 inci madde uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve
mercilerin kullanımına sunar.
Kanunun mer’iyete girmesi:
Madde 63 – Bu kanun neşri tarihinden altı ay sonra mer’iyete girer.
Kanunu icra edecek makam:
Madde 64 – Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
3198
7201 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO
Değiştiren
Kanunun/KHK’nin veya
İptal Eden Anayasa
Mahkemesi Kararının
Numarası
7201 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen
maddeleri Yürürlüğe Giriş Tarihi
3220 1, 2, 3, 4, 11, 20, 21, 25, 29, 31, 33, 35, 40, 41, 42,
46, 49, 53, 54, 55, 56, Ek Madde 15/6/1985
4829 6, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 25/a, 28, 34,
35, 43, 53, 54, 55, 56, 59, Ek Madde 1 27/3/2003
5728 52, 53, 54, 55, 56, 57 8/2/2008
6099
1, 10, 11, 21, 23, 25/a, 35, 36, 49, 60, Geçici
Madde 1 19/1/2011
29 19/10/2011
7/a maddesinin ikinci fıkrası 9/1/2012
1, 7/a maddesinin ikinci fıkrası haricindeki fıkraları 19/1/2013
6764 1 9/12/2016
7101
Geçici Madde 2 15/3/2018
7/a, Ek Madde 2 1/1/2019
KHK/703 34, 41, 44
24/6/2018 tarihinde birlikte
yapılan Türkiye Büyük
Millet Meclisi ve
Cumhurbaşkanlığı seçimleri
sonucunda
Cumhurbaşkanının
andiçerek göreve başladığı
tarihte (9/7/2018)

01 Ekim 2018
Tebligat Kanunu için yorumlar kapalı
998 kez görüntülendi